Edutab formuleert 4 adviezen voor een betere ICT-integratie in het onderwijs

Onderzoeksresultaat

Eén van de speerpunten van de Beleidsnota Onderwijs voor de termijn 2014-2019 is digitale mediawijsheid: leerlingen dienen de vaardigheden aan te leren om met digitale technologieën om te gaan. Eén van de manieren om dit doel te bereiken is het inzetten van ICT in de klas, zoals tablets. Om na te gaan of en hoe dit gebeurt in het Vlaamse secundair onderwijs, werden in het iMinds Edutab-onderzoek meer dan 3000 betrokkenen bevraagd in 25 verschillende onderzoeken. Er werd gevonden dat het aandeel tablets in het onderwijs gestegen is van 12% van de secundaire scholen in 2012 naar 44% in 2015. Hoewel 94% van de leerkrachten de inzet van ICT een meerwaarde vindt, geeft slechts 22% van de leerkrachten aan de tablet daadwerkelijk in te zetten tijdens de les. Op basis van alle onderzoeksresultaten, komt het Edutab-team tot het volgende advies voor betere tablet-integratie in het onderwijs:

1. Zorg voor betere technologie

De aanwezige infrastructuur wordt als de belangrijkste hindernis gezien om ICT in de klas in te zetten. Het meest aangehaalde probleem hierbij is de gebrekkige wifiverbinding, die slechts in de helft van de gevallen voor leerlingen toegankelijk is. Van 110 bevraagde ICT-coördinatoren en directieleden gaf 83% aan dat er hiervoor meer ondersteuning moet komen vanuit de privésector (bv. Proximus, Telenet,..), 79% gaf aan dat de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid onvoldoende is. Ook wat betreft de software en het aanwezige lesmateriaal geeft 83% aan dat meer ondersteuning van de privésector (bv uitgeverijen) nodig is, omdat het merendeel van de bestaande apps niet aangepast is aan het Vlaamse curriculum, in vele gevallen niet in het Nederlands wordt aangeboden, en geen gebruik maakt van de opportuniteiten van tablets.

2. Ondersteun leraren

Gemiddeld volgen leraren drie bijscholingen per schooljaar, waarvan één ICT-gerelateerd. Toch blijken ICT-bijscholingen hun doel voorbij te schieten want leraren die meer stress ervaren om met ICT aan de slag te gaan, volgen juist minder ICT-bijscholingen. De oudere vrouwelijke leraren kampen hiermee het meest, en voelen zich nerveus en ongemakkelijk als ze ICT gebruiken in de klas. Aangepaste nascholingen die aansluiten op de verwachtingen en vaardigheden van leraren, kunnen de leraren helpen enkele grote ICT-drempels zoals angst en tijdverlies te overwinnen.

3. Geef advies over de lescontext

Alle leerwinst die tablets kunnen opleveren staat of valt met hetgeen men doet met de leermiddelen in de klas. Zo zien we bijvoorbeeld dat leerlingen vooral leren en meer gemotiveerd zijn wanneer de tablet wordt afgewisseld met klassikale, offline momenten (blended learning), en dat je met meerkeuzeoefeningen op een tablet wel Franse woorden kan leren onthouden, maar dat je een tabletpen nodig hebt om ze te leren spellen. De stap-voor-stap lesbeschrijving die zo typisch is voor het papieren handboek, ontbreekt echter volledig voor digitale leermiddelen. Dergelijke handleidingen zouden leraren veel tijd uitsparen in hun lesvoorbereidingen.

4. Zorg voor een aangepast ICT-beleid op school

Uit een bevraging in november 2015 bij 110 directieleden en ICT-coördinatoren in het Vlaams secundair onderwijs, bleek dat slechts 50% van de scholen over een ICT-beleid beschikt. Verder is het ook opvallend dat de adoptie van tablets door scholen niet altijd een weloverwogen keuze is waar een visie achter schuilt. Scholen met tablets hadden namelijk niet vaker een ICT-beleid dan scholen zonder tablets. Hoewel de Vlaamse overheid het opstellen van een ICT-beleid probeert te stimuleren, wordt het niet verplicht. Voor een optimale implementatie van tablets in de klas, adviseren wij het opstellen van een ICT-beleid op school met concrete doelstellingen, en een duidelijk geformuleerde visie over de keuze voor digitaal leermateriaal en de doelen die men daarmee wil bereiken. Leraren en scholen tonen zeker welwillendheid met betrekking tot het implementeren van tablets in het onderwijs. Toch kunnen we vaststellen dat de implementatie niet altijd even vlot verloopt. Wij zijn er echter van overtuigd dat leraren op de digitale kar zullen springen, indien overheid, scholen en ondernemingen de handen in elkaar slaan!

Links

Werken mee aan dit initiatief